Svou registrací/přihlášením k odběru newsletteru nebo objednáním na zdravotní prohlídku poskytuji společnosti Homolka Premium Care a.s., IČO: 246 61 694, se sídlem Praha 5, Roentgenova 37/2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16133, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu, za účelem zařazení do databáze k marketingovým účelům, tj. zejména nabízení výrobků, služeb a za účelem zasílání obchodních sdělení a novinek prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační povinnosti. Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán písemnou formou na adresu společnosti nebo využitím funkce zrušení registrace/odhlášení v newsletteru. Společnost prohlašuje, že údaje bude zpracovávat v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým jí byl poskytnut souhlas.