OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI HOMOLKA PREMIUM CARE a.s. – POSKYTOVÁNÍ DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB KE ZDRAVOTNÍM SLUŽBÁM
A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

1.Úvodní ustanovení a definice základních pojmů

Tyto obchodní podmínky společnosti Homolka Premium Care a.s., IČO: 246 61 694, se sídlem Praha 5, Roentgenova 37/2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16133, (dále jen „Organizátor“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých v souvislosti a na základě smlouvy o poskytování doplňkových služeb ke zdravotním službám a zdravotních služeb nehrazených ze zdravotního pojištění (dále jen „OP“).

1.1. Definice základních pojmů:
• „Zdravotnické zařízení nebo ambulance“ – pracoviště poskytovatele Canadian Medical s.r.o.

• „Zdravotní pojišťovna“ – česká zdravotní pojišťovna zřízená dle zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně, v platném znění, nebo zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v platném znění, a Pojišťovna VZP, a.s.

• „Nemocnice“ – Nemocnice Na Homolce, IČO: 000 23 884, se sídlem Praha 5, Roentgenova 37/2

• „Služby“ – doplňkové služby poskytované Organizátorem spočívající v organizaci a řízení přístupu ke zdravotním službám v Nemocnici, a dále zdravotní služby, které nejsou zahrnuty pod zákonný rozsah plnění vyplývající Příjemci služeb ze zdravotního pojištění.

• „Klient“ – fyzická osoba vystupující jako účastník Smlouvy.

• „Příjemce služeb nebo člen“ – fyzická osoba oprávněná čerpat Služby či jiná plnění Organizátora dle Smlouvy.

• „Dítě“ – Příjemce služeb do dovršení 19 roku věku.

• „Dospělý“ – Příjemce služeb starší 19 let.

• „Kód programu junior“ – benefitní program, který je poskytován pro Dítě pouze s benefitním programem Royal.

• „Smlouva“ – smlouva uzavíraná mezi Organizátorem a Klientem o poskytování doplňkových služeb ke zdravotním službám pro individuální klienty.

• „Smluvní strana“ – jedná se samostatně o Organizátora nebo Klienta.

• „Smluvní strany“ – jedná se společně o Organizátora a Klienta.

2. Poskytování Služeb

2.1. Organizátor organizuje Služby Příjemci služeb prostřednictvím Zdravotnického zařízení nebo ambulancí. Organizátor dále zajišťuje organizaci Služeb v Nemocnici tím, že zajistí potřebný počet kvalifikovaných a jazykově vybavených administrativních zaměstnanců (recepčních), kteří přijímají telefonické či osobní požadavky Příjemců služeb na poskytnutí zdravotní péče v Nemocnice a poté zajišťují, aby zdravotní péče byla poskytnuta Příjemci služeb v době co možná nejvhodnější pro Příjemce služeb. Organizace služeb v Nemocnici se vztahuje na ambulantní zdravotní péči v Nemocnici a hospitalizační péči v Nemocnici, a to vždy dle kapacitních možností Nemocnice.

2.2. Konkrétní popis a rozsah Služeb poskytovaných Organizátorem pro Příjemce služeb, kteří mají tyto Služby v rozsahu péče, případně si je individuálně zakoupí, je uveden v těchto OP.

2.3. Klient bere na vědomí, že ve Zdravotnickém zařízení a ambulancích je zdravotní péče, v rámci veřejného zdravotního pojištění, poskytována Příjemcům služeb v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy a smlouvami Zdravotnického zařízení a ambulancí s příslušnými Zdravotními pojišťovnami.

2.4. Organizátor a Klient berou na vědomí, že Organizátor není povinen hradit žádné náklady Příjemců služeb na Služby a výkony jim poskytnutými osobami jinými než stanovenými Organizátorem a/nebo na doporučení osob jiných než stanovených Organizátorem.

2.5. Organizátor zajišťuje Služby, výkony a organizuje zdravotní péči v Nemocnici, a to v pouze pracovní dny a v oficiálních ordinačních dobách Zdravotnického zařízení a Nemocnice. V případě, že Služby a/nebo zdravotní péče není v Nemocnici dočasně nebo trvale dostupná, jsou Služby a/nebo příslušná zdravotní péče poskytovány a/nebo zajištěny prostřednictvím jiného dostupného a vhodného zdravotnického zařízení.

3. Poplatky a platební podmínky

3.1. Klient je povinen hradit Organizátorovi poplatky za Služby. K poplatku za Služby se připočítává částka DPH dle aktuálního znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Úhrada poplatků bude prováděna na základě faktury převodem na bankovní účet Organizátora.

3.2. Poplatky podléhají roční indexaci, jejímž základem je roční index spotřebitelských cen zveřejněný Českým statistickým úřadem vždy za předchozí kalendářní rok. Indexace poplatků je účinná k prvnímu dni měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, kdy byla tato informace zveřejněna.

3.3. Organizátor je dále oprávněn nad rámec ustanovení bodu 3.2. těchto OP jednostranně zvýšit poplatky za Služby stanovené ve Smlouvě, a to maximálně jednou ročně, vždy k výročí podpisu Smlouvy. Změna poplatku nabývá účinnosti vždy prvním dnem, který následuje po uplynutí 12-ti (dvanácti) měsíčního období trvání účinnosti Smlouvy. Organizátor je povinen informovat písemně Klienta o zvýšení poplatku za Služby alespoň 60 dnů přede dnem, v němž nabude taková změna poplatku účinnosti. Klient bude informován elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě nebo písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na korespondenční adresu uvedenou ve Smlouvě. Pokud Klient s jednostranným zvýšením poplatku za Služby nesouhlasí, má právo Smlouvu vypovědět. Písemná výpověď musí být doručena Organizátorovi nejpozději 30 dnů před ukončením aktuálního 12-ti (dvanácti) měsíčního období. Smlouva následně skončí uplynutím aktuálního 12-ti (dvanácti) měsíčního období, v jehož rámci došlo k doručení takové výpovědi Organizátorovi.

3.4. Splatnost faktur je 14 (čtrnáct) kalendářních dnů od data jejich vydání.

3.5. Faktury jsou zasílány poštou na korespondenční adresu uvedenou Klientem, případně po předchozím písemném souhlasu Klienta v elektronické podobě na jeho e-mailovou adresu v závislosti na technických možnostech Organizátora.

3.6. Zaplacené finanční částky se, a to ani částečně, v případě ukončení Smlouvy nevrací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3.7. Poplatek nezahrnuje:
− náklady spojené s poskytnutím zdravotních služeb v rámci Služeb,
− náklady za léky a léčivé přípravky, zdravotnické prostředky,
− náklady laboratorních vyšetření,
− náklady za použitý stomatologický materiál a zubní protetiku, které vzniknou Organizátorovi v souvislosti s poskytnutím zdravotních služeb a souvisejících výkonů Příjemcům služeb, kteří nejsou zdravotně pojištěni v rozsahu veřejného zdravotního pojištění u některé z českých zdravotních pojišťoven nebo Pojišťovny VZP a.s. a/nebo toto pojištění úhradu uvedených nákladů nezahrnuje.
Takové náklady hradí přímo Příjemce služeb v okamžiku jejich čerpání Organizátorovi.

3.8. Zdravotní výkony hrazené z veřejného zdravotního pojištění jsou stanoveny platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění, a dále na základě smluv, které má Organizátor, resp. Zdravotnické zařízení nebo ambulance nebo Nemocnice uzavřeny s příslušnými Zdravotními pojišťovnami.

3.9. Klient bere na vědomí, že zdravotní služby nehrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění, a které nejsou zahrnuty v rozsahu Služeb dle Smlouvy, bude poskytnuty za přímou úhradu dle platného ceníku poskytovatele zdravotních služeb (Zdravotnického zařízení nebo ambulance a Nemocnice).

4. Rozsah poskytovaných Služeb

4.1. Benefitní program Royal

• organizace zdravotnických služeb v Nemocnici a vyšetření lékařem (praktickým lékařem pro dospělé nebo internistou) v ambulancích Zdravotnického zařízení v pracovních dnech a v ordinačních hodinách,

• výběr osobního lékaře z ambulancí Zdravotnického zařízení, s možností změny dle požadavku Příjemců služeb,

• v případě potřeby návazné zajištění specializované péče v ambulancích Nemocnice v nejkratších možných dostupných termínech,

• telefonická služba pro vyřizování administrativní agendy a pro konzultace středním zdravotnickým personálem 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Objednávání vyšetření a změny termínů je možné pouze v oficiálních ordinačních hodinách ambulancí Zdravotnického zařízení,

• telefonické konzultace s lékařem v oficiálních ordinačních hodinách ambulance Zdravotnického zařízení,

• možnost vyzvednutí lékařského receptu přímo v ambulanci Zdravotnického zařízení, a to v oficiálních ordinačních hodinách nebo jeho zaslání formou sms zprávy nebo na e-mailovou adresu uvedenou v podepsaném souhlasu pacienta,

• možnost individuálního doprovodu personálem Organizátora na jednotlivá oddělení Nemocnice dle potřeb Příjemce služeb,

• odběry krve v prostorách ambulancí Zdravotnického zařízení v pracovní době ambulancí,

• organizace pravidelné preventivní prohlídky 1x ročně zdarma v následujícím rozsahu:

− posouzení kompletní anamnézy,

− kompletní fyzikální vyšetření celého těla – včetně orientačního vyšetření zraku, barvocitu a sluchu,

− klidové Ekg, tlak krve, hmotnost a stanovení BMI,

− ultrazvukové vyšetření břicha,

− laboratorní vyšetření:
1. Krevní obraz a diferenciál, sedimentace,
2. Glykémie
3. Celkový cholesterol, LDL, HDL, TGL
4. Jaterní testy (ALT, AST, ALP, GMT)
5. Urea, kreatinin
6. Ionty (Na, K, Cl, Ca)

− test stolice na okultní krvácení,

− moč chemicky i mikroskopicky,

− vyšetření prostatického specifického antigenu u mužů nad 40 let,

− TSH vyšetření hormonů štítné žlázy (u žen),

− zhodnocení všech výsledků, předání závěrečné zprávy a doporučení,

• v případě hospitalizace Příjemců služeb v Nemocnici bezplatný pobyt na nadstandardním pokoji 21 dní v roce, a to s ohledem na provozní a kapacitní možnosti jednotlivých lůžkových stanic Nemocnice,

• vydání potvrzení o zdravotní způsobilosti na žádostech, potvrzení dotazníků a jiných dokumentů zdarma – dle platné legislativy,

• 1x ročně očkování proti chřipce dle aktuální nabídky zdarma,

• očkování na cestu do zahraničí nebo pro jiný případ (dle doporučení lékaře a rozhodnutí klienta) za úhradu dle platného ceníku,

• možnost parkování na vyhrazeném parkovišti pro Příjemce služeb Organizátora.

4.2. Benefitní program JUNIOR

• organizace primární i specializované péče pro děti Klienta do 19-ti let věku v Nemocnici,

• telefonické konzultace s dětským lékařem Nemocnice v ordinačních a pohotovostních hodinách Nemocnice,

• možnost registrace a zajištění služeb praktického lékaře pro děti a dorost pro dítě Klienta,

• organizace a možnost zajištění vyšetření dítěte Klienta na pracovištích Nemocnice v oborech: ORL, alergologie, oční a kožní,

• při akutním onemocnění možnost a organizace vyšetření praktickým lékařem pro děti a dorost ve všední dny v době od 8:00 do 16:00 hod, od 16:00 do 18:00 hod na pohotovostní službě Nemocnice, v sobotu, neděli a ve svátek od 9:00 do 16:00 hod,

• možnost vyzvednutí receptu v recepci dětského oddělení Nemocnice, a to v ordinačních a pohotovostních hodinách dětského oddělení Nemocnice,

• organizace pravidelné preventivní prohlídky dítěte Klienta, a to 1x ročně v tomto rozsahu:
− posouzení kompletní anamnézy,
− komplexní fyzikální vyšetření,
− komplexní vyšetření lékařem pro děti a dorost,
− zhodnocení všech výsledků, předání závěrečné zprávy a doporučení,
− komplexní laboratorní vyšetření krve,
− moč chemicky i mikroskopicky.

• zajištění specializované péče na pracovištích dětské endokrinologie, neurologie, ortopedie, pneumologie, gastroenterologie a psychologie v Nemocnici.

4.3. Benefitní program PERFECT
• organizace zdravotnických služeb v Nemocnici a vyšetření lékařem Zdravotnického zařízení v pracovních dnech a v ordinačních hodinách, • výběr osobního lékaře z ambulancí Zdravotnického zařízení, s možností změny dle požadavku Příjemců služeb,

• v případě potřeby návazné zajištění specializované péče v ambulancích Nemocnice v nejkratších možných dostupných termínech,

• telefonická služba pro vyřizování administrativní agendy např. objednání na lékařskou prohlídku, změny již objednaných termínů nebo typu vyšetření, a to ve dnech pondělí až čtvrtek od 7:00 do 16:30 hod, v pátek od 7:00 hod do 15:30 hod,

• e-mailový servis a služba call back – odborné odpovědi dotazy, poradenství, zaslání kontaktů nebo jiných informací, poskytování informací o provozu Nemocnice, o pracovní době, o přítomnosti jednotlivých lékařů apod. na telefonním čísle 234 630 630 nebo e-mailem recepce@hpcas.cz,

• možnost vyzvednutí lékařského receptu přímo v ambulanci Zdravotnického zařízení, a to v oficiálních ordinačních hodinách nebo jeho zaslání formou sms zprávy, na e-mailovou adresu uvedenou v podepsaném souhlasu pacienta,

• organizace pravidelné preventivní prohlídky 1x ročně zdarma v tomto rozsahu:

− posouzení kompletní anamnézy,
− kompletní fyzikální vyšetření – včetně orientačního vyšetření zraku, barvocitu a sluchu,
− klidové Ekg, tlak krve, hmotnost a stanovení BMI,
− ultrazvukové vyšetření břicha,
− laboratorní vyšetření:

 1. Krevní obraz a diferenciál, sedimentace,
 2. FW
 3. Glykémie
 4. Celkový cholesterol, LDL, HDL, TGL
 5. Jaterní testy (ALT, AST, ALP, GMT)
 6. Urea, kreatinin
 7. Ionty (Na, K, Cl, Ca)

− test stolice na okultní krvácení,

− moč chemicky i mikroskopicky,

− vyšetření prostatického specifického antigenu u mužů nad 40 let,

− TSH vyšetření hormonů štítné žlázy (u žen),

− zhodnocení všech výsledků, předání závěrečné zprávy a doporučení,

• v případě hospitalizace Příjemců služeb v Nemocnici bezplatný pobyt na nadstandardním pokoji 14 dní v roce, a to s ohledem na provozní a kapacitní možnosti jednotlivých lůžkových stanic Nemocnice.

4.4. Benefitní program PRACTIC

• organizace zdravotnických služeb v Nemocnici a vyšetření lékařem v ambulanci Zdravotnického zařízení v pracovních dnech a v ordinačních hodinách,

• výběr osobního lékaře z ambulancí Zdravotnického zařízení, s možností změny dle požadavků Příjemců služeb,

• telefonická služba recepce ve všední dny, pondělí až čtvrtek 7:00 do 16:30 hod a v pátek 7:00 do 15:30 hod (např. objednání na lékařskou prohlídku, změny již objednaných termínů nebo typu vyšetření),

• e-mailový servis – odborné odpovědi dotazy, poradenství v oblasti péče ve Zdravotnickém zařízení, zaslání kontaktů nebo jiných informací, poskytování informací o provozu Nemocnice, o pracovní době, o přítomnosti jednotlivých lékařů apod. na telefonním čísle 234 630 630 nebo e-mailem recepce@hpcas.cz,

• možnost vyzvednutí lékařského receptu přímo v ambulanci Zdravotnického zařízení, a to v oficiálních ordinačních hodinách nebo jeho zaslání formou sms zprávy nebo na e-mailovou adresu uvedenou v podepsaném souhlasu pacienta,

• v případě hospitalizace Příjemců služeb v Nemocnici bezplatný pobyt na nadstandardním pokoji 7 dní v roce, a to s ohledem na provozní a kapacitní možnosti jednotlivých lůžkových stanic Nemocnice.

• organizace pravidelné preventivní prohlídky na základě požadavku Příjemce služeb 1x ročně zdarma v tomto rozsahu:

− posouzení kompletní anamnézy,

− kompletní fyzikální vyšetření – včetně orientačního vyšetření zraku, barvocitu a sluchu,

− klidové Ekg, tlak krve, hmotnost a stanovení BMI, spirometrie

− laboratorní vyšetření:

 1. Krevní obraz a diferenciál, sedimentace,
 2. FW
 3. Glykémie
 4. Celkový cholesterol, LDL, HDL, TGL
 5. Jaterní testy (ALT, AST, ALP, GMT)
 6. Urea, kreatinin
 7. Ionty (Na, K, Cl, Ca)

− test stolice na okultní krvácení,

− moč chemicky i mikroskopicky,

− vyšetření prostatického specifického antigenu u mužů nad 40 let,

− TSH vyšetření hormonů štítné žlázy (u žen),

− zhodnocení všech výsledků, předání závěrečné zprávy a doporučení.

5. Práva a povinnosti Klienta nebo Příjemců služeb

5.1. Klient bere na vědomí, že všichni Příjemci služeb jsou povinni být pojištěni u Zdravotní pojišťovny.

5.2. Příjemce služeb je povinen při každé návštěvě lékaře bez vyzvání předložit doklad o zdravotním pojištění.

5.3. Klient je povinen bez zbytečného odkladu oznamovat Organizátorovi změnu identifikačních a kontaktních údajů, zejména pak občanského průkazu, popř. cestovního dokladu, existence a typu zdravotního pojištění apod. Tyto doklady a identifikační údaje Klienta je Organizátor oprávněn ověřit totožnost Klienta nebo Příjemce služeb, provést si z nich výpis a archivovat, s čímž Klient výslovně souhlasí. Organizátor a jeho zaměstnanci nejsou povinni přijmout pochybný doklad, kterým Klient prokazuje svoji totožnost nebo existenci svého zdravotního pojištění.
V případě změny kontaktních údajů je Klient povinen bez zbytečného odkladu oznámit tuto změnu Organizátorovi, a to písemně, e-mailem nebo telefonicky.

5.4. Za nezletilého Příjemce služeb jedná vždy jeho zákonný zástupce, pečující osoba ustanovená na základě pravomocného soudního rozhodnutí nebo zplnomocněná osoba, která se prokáže platným a účinným oprávněním jednat za nezletilého.

5.5. Příjemci služeb benefitního programu Royal mají právo parkovat na vyhrazených parkovacích místech v areálu Nemocnice, a to v oficiální ordinační době Zdravotnického zařízení nebo ambulance od 7:00 do 17:00 hod. V případě parkování mimo tyto vymezené oficiální parkovací hodiny, je Organizátor oprávněn vyúčtovat Klientovi 100,- Kč za každou hodinu parkování. Každý Příjemce služeb má k dispozici parkovací kartičku, která je nepřenositelná. V případě ukončení Smlouvy je Klient povinen odevzdat všechny parkovací kartičky, které Příjemci služeb dostali od Organizátora, a to nejpozději do 10-ti (deseti) pracovních dnů ode dne právně účinného ukončení.

6. Práva a povinnosti Organizátora

6.1.Organizátor, resp. Zdravotnické zařízení nebo ambulance je povinen ošetřit Příjemce služeb v pracovní dny v oficiální ordinační době Zdravotnického zařízení nebo ambulance s výjimkou dle ustanovení 2.5 těchto OP. V případě změny ordinačních hodin je Klient informován prostřednictvím Organizátora a/nebo prostřednictvím webových stránek Organizátora.

6.2. Organizátor je oprávněn zcela pozastavit poskytování Služeb v případě, pokud Klient neuhradí své splatné závazky vůči Organizátorovi ani v dodatečné době dané Organizátorem v písemné výzvě k zaplacení takových neuhrazených splatných závazků.

6.3. Organizátor je oprávněn postoupit své pohledávky vůči Klientovi třetí osobě.

6.4. Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout zvýšit anebo snížit úroveň Služeb poskytovaných danému Příjemci služeb, a to bez udání důvodu.

7. Doba trvání Smlouvy
7.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

7.2. Smlouva může být ukončena:

• písemnou dohodou Klienta a Organizátora,

• písemnou výpovědí Organizátora nebo Klienta bez udání důvodu, přičemž taková výpověď musí být doručena druhé smluvní straně nejpozději 30 dnů před ukončením aktuálního 12-ti (dvanácti) měsíčního období, které počíná plynout od dne účinnosti Smlouvy. Smlouva je poté ukončena uplynutím takového aktuálního 12 – ti (dvanácti) měsíčního období, v jehož časovém rozsahu došlo k doručení výpovědi,

• písemnou výpovědí Klienta v souladu s ustanovením čl. 3.3. a 9.2. těchto OP,

• odstoupením od Smlouvy Organizátorem nebo Klientem, a to ze zákonných důvodů,

• odstoupením od Smlouvy ze strany Organizátora, pokud Klient neuhradí své splatné závazky vůči Organizátorovi ani v době 3 (tří) měsíců ode dne splatnosti dotčených neuhrazených závazků. Odstoupení od Smlouvy bude učiněno v písemné formě a je účinné jeho doručením Klientovi nebo

• písemnou výpovědí Organizátora s výpovědní dobou jeden měsíc ode dne, kdy byla tato výpověď Klientovi doručena, a to z důvodu, kdy Klient zjevně zvlášť významným způsobem zneužívá nebo nadužívá systém poskytování péče nadměrnými nebo neopodstatněnými návštěvami a požadavky na poskytování zdravotní péče a/nebo v případě, kdy je vážně narušen vztah důvěry Klienta a jeho ošetřujícího zdravotního personálu Organizátora. Toto ustanovení se v žádném případě nevztahuje na situace, kdy je zdravotní péče v takovém rozsahu doporučena a indikována zdravotnickým personálem Organizátora z důvodu zdravotního stavu Klienta a dále na případy, kdy je Organizátor zdravotních služeb povinen poskytnout zdravotní péči na základě právních předpisů.

8. Doručování
8.1.
Veškerá písemná oznámení zasílaná Organizátorem a/nebo Klientem se považují za doručená, jsou-li doručena druhé Smluvní straně osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, elektronickou cestou nebo datovou schránkou.

8.2. Oznámení se považuje za doručené:

• v případě osobního doručení okamžikem předání;

• v případě doporučené zásilky nejpozději 3. (třetím) kalendářním dnem po jejím odeslání;

• v případě doporučené zásilky určené do vlastních rukou adresáta nejpozději
10. (slovy: desátým) kalendářním dnem po jejím odeslání;

• v případě e-mailového sdělení dnem, kdy je doručení potvrzeno přijímací Smluvní stranou (včetně automatické zprávy o doručení),

• v případě datové zprávy nejpozději 10. dnem předání zprávy do datové schránky.

9. Závěrečná ustanovení
9.1. Právní vztah mezi Organizátorem a Klientem se řídí právními předpisy České republiky, Smlouvou a těmito OP. V souladu s příslušným ustanovením občanského soudního řádu se Organizátor a Klient dohodli na místní příslušnosti Městského soudu v Praze, bude-li pro řízení v prvním stupni dána příslušnost krajského soudu a na místní příslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 8, bude-li pro řízení v prvním stupni dána příslušnost okresního soudu.

9.2. Organizátor je oprávněn jednostranně změnit OP. Na změnu OP upozorní Organizátor Klienta jeden měsíc před očekávanou změnou, a to zasláním informačního e-mailu na e-mailovou adresu Klienta uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo zveřejněním informace o změně OP na webových stránkách Organizátora.
Klient má právo změnu OP písemně odmítnout. Pokud Klient navrhovanou změnu OP písemně odmítne, má právo Smlouvu vypovědět, a to nejpozději do data nabytí účinnosti nových OP.

9.3. Tyto OP nabývají účinnosti dne 1. 4. 2024.